Едноклетъчен организъм
пети клас * III част * 7 ядро  
Single-cell organism [сингл сел ооганизъм]
Single-cell organism

 

  Едноклетъчен организъм
       
 

Организъм, изграден само от една клетка, която изпълнява всички жизнени функции – хранене, дишане, движение, размножаване. Едноклетъчни организми са прокариотите и едноклетъчните еукариоти.

Прокариотите са най-древните обитатели на планетата, появили се преди около 3,5 – 4 милиарда години. Най - многобройната група прокариоти, съществуващи днес, са бактериите. Само в 1 грам почва има около 100 милиона бактерии. Те се срещат навсякъде: в почвата, водата, въздуха, по повърхността или във вътрешността на други организми. Бактериите живеят дори и в условия, неблагоприятни за живота на други организми – в горещи минерални извори, вечни ледове, в почви и води с висока концентрация на соли и киселини.

Огромно е значението на бактериите в природата. Те участват в кръговрата на веществата, в образуването и разрушаването на полезните изкопаеми, във формирането на структурата и плодородието на почвата.
Сред бактериите има както причинители на опасни заболявания за растенията , животните и човека (антракс, туберкулоза, бруцелоза и др.), така и такива, с чиято помощ получаваме различни антибиотици, витамини, ензимни препарати за промишлеността.

Еукариотните едноклетъчни организми са се появили преди около 1,5 милиарда години. Те са гиганти в сравнение с прокариотите. Големината им надвишава около 10 пъти, тази на бактериите, а обемът им е около 1000 пъти по-голям. Голямо е разнообразието във формата им – вретеновидна (еуглена ), кълбовидна (амеба), тръбовидна, звездовидна, спираловидна и др. Някои едноклетъчни еукариоти имат изящни черупки с причудлива форма.

Учените групират едноклетъчните еукариоти по различни критерии: в зависимост от начина на хранене автотрофи и хетеротрофи; в зависимост от начина на дишане аероби и анаероби.

Сред едноклетъчните еукариоти има много паразити, причинители на опасни заболявания по растенията, животните и човека.